Zákon setrvačnosti

Cvičení 1

Chlapec táhne sáňky o hmotnosti 6 kg vodorovnou silou o velikosti 15 N. Pohyb sáněk je rovnoměrný přímočarý a děje se ve vodorovné rovině. Určete velikosti všech sil působících na sáňky. Určete součinitel smykového tření mezi sáňkami a sněhem.

FG = 58,8 N; FN = 58,8 N; Ftah = 15 N; Ft = 15 N; fD = 0,26

Cvičení 2

Na silnici, která svírá úhel 12° s vodorovným směrem, je zaparkované auto o hmotnosti 1,2 tuny. Určete velikosti všech sil působících na auto.

FG = 11,8 kN, Ft = 2,45 kN; FN = 11,5 kN

Cvičení 3

Fotbalový míč má hmotnost 450 g a leží na vodorovném hřišti. Určete všechny síly, které na něj působí.

FG = FN = 4,4 N

Cvičení 4

Hokejový puk se po velmi kluzkém ledu pohybuje přímočaře téměř stálou rychlostí 30 m/s. Hmotnost puku je 170 g. Určete síly, které na puk působí.

FG = FN = 1,7 N

Cvičení 5

Parašutista o hmotnosti 80 kg klesá s otevřeným padákem k zemi stálou rychlostí 5 m/s. Jak velkou silou působí padák na parašutistu?

5.50 – Parašutista klesá k zemi rychlosti 5 m/s
Zdroj
FG = FN = 800 N

Cvičení 6

Na siloměru je zavěšen měděný váleček. Siloměr ukazuje hodnotu 1,32 N. Jaká je hmotnost válečku? Jaký má váleček objem, je-li hustota mědi 8,96 g/cm3?

FG = FT = 1,32 N; m = 135 g; V = 15,1 cm3

Cvičení 7

Součinitel smykového tření f pro dřevo se dá snadno změřit. Vezmeme dřevěný špalík o hmotnosti 157 g a pomocí siloměru jej táhneme po vodorovné dřevěné podložce. Když je siloměr držen vodorovně a špalík vykonává pohyb rovnoměrný a přímočarý, ukazuje siloměr hodnotu 0,52 N. Jaký je součinitel smykového tření dřeva na dřevě?

FT = Ft; f = 0,34

Cvičení 8

Jak velkou vodorovnou silou musíme tlačit na těžkou bednu o hmotnosti 50 kg, chceme-li ji posouvat rovnoměrným přímočarým pohybem po vodorovné podlaze? Součinitel smykového tření je 0,65.

319 N

Cvičení 9

Lyžař o hmotnosti 80 kg včetně výstroje sjíždí svah o sklonu a = 8° rovnoměrným přímočarým pohybem. Vypočítejte normálovou a třecí sílu. Jakou hodnotu má součinitel smykového tření mezi lyžemi a sněhem?

FN = 777 N; Ft = 109 N; fD = 0,14

Cvičení 10

Lyžař o hmotnosti 80 kg včetně výstroje je tažen vlekem po svahu nahoru. Jeho pohyb je rovnoměrný přímočarý, svah má sklon 10°. Tahová síla kotvy má velikost 200 N a je rovnoběžná se směrem pohybu. Určete velikost normálové a třecí síly.

FN = 773 N; Ft = 64 N

Cvičení 11

V latinských zemích, Mexiku a USA bývá při dětských oslavách zavěšena nádoba naplněná sladkostmi a hračkami, nazývaná piňata. Děti se ji pomocí dlouhé tyče snaží rozbít a dostat se ke sladkostem. V našem případě je piňata zavěšena u stropu dle obrázku. Její hmotnost je 3 kg. Určete síly, které napínají zavěšovací lana. (Úlohu můžete řešit graficky i výpočtem.)

5.51 – Schéma zavěšení piňaty
Zdroj
F1 = 24 N; F2 = 17 N