Přehled kapitol

1. Od atomů po galaxie

 1. Vědecká metoda
 2. Struktura hmoty
 3. Vesmír
 4. Vědecký zápis čísel

2. Měření

 1. Měření délky
 2. Měření času
 3. Soustava SI
 4. Chyby měření

3. Pohyb

 1. Vztažné soustavy
 2. Rychlost a zrychlení
 3. Rovnoměrný a rovnoměrně zrychlený pohyb

4. Síly

 1. Co je to vlastně síla
 2. Skládání sil
 3. Síly kolem nás

5. Zákony pohybu

 1. Zákony pohybu
 2. Zákon setrvačnosti
 3. Zákon síly
 4. Zákon akce a reakce
 5. Pokročilejší úlohy z dynamiky
 6. Neinerciální soustavy

6. Práce a energie

 1. Práce a energie
 2. Výkon a účinnost
 3. Kinetická energie a její souvislost s prací
 4. Potenciální energie
 5. Zákon zachování mechanické energie

7. Elektrické veličiny

 1. Elektrický náboj
 2. Elektrický proud
 3. Elektrické napětí
 4. Elektrický odpor

8. Elektrické obvody

 1. Elektrická energie
 2. Zdroje napětí
 3. Sériové a paralelní zapojení
 4. Řešení složitějších obvodů
 5. Kirchhoffovy zákony

9. Polovodiče

 1. Vlastnosti polovodičů
 2. Dioda a tranzistor
 3. Digitalizace

10. Tepelné jevy

 1. Látkové množství
 2. Teplota
 3. Vnitřní energie
 4. Tepelná výměna

11. Plyny

 1. Tlak
 2. Stavová rovnice
 3. Voda v atmosféře

12. Tepelné stroje

 1. Termodynamické zákony
 2. Tepelné motory
 3. Tepelné čerpadlo

13. Moderní materiály

 1. Materiály kolem nás
 2. Deformační křivka
 3. Struktura materiálu

14. Vektory v mechanice

 1. Vektorové veličiny
 2. Polohový vektor a popis pohybu
 3. Rychlost
 4. Zrychlení
 5. Skládání rychlostí

15. Pohyb v prostoru

 1. Přímočaré pohyby
 2. Vrhy
 3. Pohyb po kružnici

16. Otáčivý pohyb

 1. Posuvný a otáčivý pohyb
 2. Moment síly
 3. Těžiště
 4. Rovnováha těles
 5. Energie rotačního pohybu

17. Gravitační pole

 1. Je Země středem vesmíru?
 2. Newtonův gravitační zákon
 3. Gravitační pole
 4. Pohyb družic
 5. Gravitace ve vesmíru

18. Elektrické pole

 1. Coulombův zákon
 2. Elektrické pole
 3. Kondenzátor
 4. Urychlování částic
 5. Výboje

19. Magnetické pole

 1. Magnety
 2. Magnetické pole vodiče a cívky
 3. Magnetická síla
 4. Elektromagnetická indukce

20. Elektromagnetické stroje

 1. Generátor střídavého proudu
 2. Elektromotory
 3. Transformátor
 4. Usměrňovač
 5. Přenosová soustava

21. Mechanické kmitání

 1. Popis kmitavého pohybu
 2. Pružinový oscilátor
 3. Kyvadlo
 4. Rezonance

22. Mechanické vlnění

 1. Šíření vln v prostoru
 2. Dopplerův jev
 3. Zdroje zvuku
 4. Hlasitost

23. Geometrická optika

 1. Odraz a lom světla
 2. Zobrazení čočkou
 3. Lidské oko
 4. Optické přístroje

24. Vlnová optika

 1. Difrakce a interference
 2. Polarizace světla
 3. Barevné spektrum
 4. Zdroje světla

25. Kvantová optika

 1. Foton
 2. Fotoelektrický jev
 3. Spektroskopie
 4. Dualismus vlna-částice

26. Elektromagnetické vlny

 1. Vznik elmag. vlny
 2. Elmag. spektrum
 3. Přenos informací

27. Jaderná fyzika

 1. Jádro atomu, nuklidy
 2. Vazebná energie jádra
 3. Přirozená radioaktivita
 4. Rozpadový zákon
 5. Jaderné štěpení a fúze